Zopakujme si, že Město Kolín předložilo 18. prosince 2014 Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových žádost o bezúplatný převod tzv. Kmochova domu čp. 50 v Kolíně, v Kutnohorské ulici. Tu doložilo záměrem vybudovat v domě památník významného českého skladatele a dirigenta Františka Kmocha. "Úřad" předloženou žádost posoudil jak z hlediska veřejného zájmu, tak i z hlediska možných příjmů do státního rozpočtu a oproti standardnímu výběrovému řízení vyhodnotil záměr Města Kolín jako veřejně prospěšný. Z tohoto hlediska "Úřad" 2. června 2015 nabídl Městu Kolín, jako vybranému zájemci, úplatný převod za cenu v místě a čase obvyklou, určenou znaleckým posudkem. Nabídková cena činí 2.806.000 Kč. Tuto nabídku Rada Města Kolína 15. června akceptovala a v září letošního roku ji předloží ke schválení Zastupitelstvu Města Kolína. Do konečného rozhodnutí zastupitelstva vlastník objektu Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových s nemovitostí nebude nijak nakládat. Oznámila nám to Zdeňka Mottlová, referentka oddělení Hospodářské správy, odbor Hospodářsko správní Územní pracoviště Střední Čechy, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. meč