Zastupitelé schválili Pravidla pro udělování čestného občanství města Kolína. Čestného občanství bude udělováno jako nejvyšší čestné osobní vyznamenání udělované městem. Může se udělit fyzické osobě (může jí být nejen občan České republiky, ale i cizinec nebo osoba bez státní příslušnosti), která se významnou měrou zasloužila zejména o rozvoj města. Je možné udělení čestného občanství i v případě jiných významných zásluh (například o vzhled, propagaci či pověst města). Čestné občanství lze udělit za života nebo in memoriam. Návrh na udělení čestného občanství mohou podávat Zastupitelstvu města Kolína jeho členové, Rada města Kolína a komise Rady města Kolína. Občané, organizace, instituce, společnosti, spolky a sdružení, školy a další subjekty mohou předkládat písemný návrh prostřednictvím Oddělení marketingu a propagace Městského úřadu v Kolíně do 31. srpna kalendářního roku, ve kterém bude Zastupitelstvo města Kolína rozhodovat o udělení čestného občanství.

Vyznamenaný obdrží listinu o udělení čestného občanství, opatřenou znakem města Kolína. Listinu o čestném občanství předává jménem města Kolína starosta města nebo místostarosta zpravidla na zasedání Zastupitelstva města Kolína nebo při jiné vhodné slavnostní příležitosti. Kopie této listiny se ukládá v Archivu města Kolína. Evidence čestného občanství se vede v "Knize čestného občanství města Kolína". Čestné občanství lze odejmout za života nebo posmrtně. Zastupitelé je mohou odejmout tomu, kdo se závažným způsobem provinil proti zásadám morálky či právnímu řádu, nebo tomu, u koho dodatečně vyjdou najevo skutečnosti, na jejichž základě by k udělení čestného občanství nedošlo. Jako příklad slouží rudý řezník Klement Gottwald (na fotce). Tomu byl udělen statut čestného občana 14. listopadu 1946 a odňat 21. března 2005. Celé znění pravidel najdete na městském webu. meč