Město Kolín získalo dotaci na výstavbu nového pavilonu mezi ZŠ Bezručova a ZŠ Masarykova, a to v těsné blízkosti tělocvičny Bezručova. Nový pavilon by měl mít dvě patra a měl by být společný pro obě výše uvedené základní školy, přičemž každá bude mít k dispozici jedno patro. Jedná se o rozšíření učeben pro přírodovědné a pro polytechnické (dílenské) vzdělávání. V každém patře budou dvě učebny, kabinet, sociální zázemí, toalety apod. Realizace nového pavilonu by měla přijít na cca 21 mil. Kč, dotační prostředky z toho činí až 95 %. "Nyní čekáme na vydání právního aktu ministerstvem, což vždy nějakou chvíli trvá. V mezidobí připravujeme projektovou dokumentaci pro provedení stavby a předpokládám, že během léta po odsouhlasení ministerstvem připravíme zadávací podmínky pro vypsání veřejné zakázky," uvedl místostarosta Michael Kašpar.