Za lednovou havárii, při které do Labe unikly kianidy, uložila Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) Lučebním závodům Draslovka Kolín a.s. pokutu ve výši 2 mil. Kč. Chemička s výší pokuty souhlasí. „Primárním cílem Draslovky je realizovat preventivní a nápravná opaření nad rámec standardních povinností, což si v letošním roce vyžádá investice ve výši 30 mil. Kč. Kromě toho Draslovka plní dohodu s rybáři ve výši 2 mil. Kč,“ sdělil výrobní ředitel Draslovky, Jiří Holub.

 ČIŽP požaduje zavést řadu opatření, která by do budoucna podobným situacím zamezila. Náklady by měly přesáhnout desetinásobek uložené pokuty.

Opatření k provedení:

1) Havarijní únik nastal v době odstávky kyanidů, kdy do detoxikačních jímek natékají oplachové vody s řádově vyšším obsahem kyanidů, než při běžném provozu. Do doby nejbližší odstávky provozovatel provede úpravy, aby vyloučil periodický nátok těchto silně toxických vod do detoxikačních jímek a zpracoval je zpětně ve výrobě. Příprava opatření byla zahájena, dokončení - včetně úprav technologické dokumentace - bude stanoveno pravděpodobně na 31. 8. 2006.

2) Doplnění a aktualizace vodohospodářského havarijního plánu dle zkušeností z šetření havárie, se zaměřením zejména na situace mimo běžný provoz výroby kyanidů. Bylo zahájeno projednávání úprav s vodoprávním úřadem.

3) Úprava a zdokonalení režimu kontroly kvality vypouštěných odpadních vod tak, aby byl objektivněji a průběžně zachycen stav vypouštěných vod v reálném čase. Opatření bylo realizováno, jeho výsledky ještě v červnu ČIŽP prověří mimo jiné nezávislým sledováním kvality vypouštěných vod. Následovat bude také zpracování nového systému analytického sledování v termínu do 31. 7. 2006.

4) Modernizace procesu čištění odpadních vod z výroby kyanidů, včetné zařazení dalších stupňů čištění. Toto opatření bude doplněno vydáním nového povolení k vypouštění odpadních vod s přísnějšími limity oproti dosavadnímu stavu. Zahájení zkušebního provozu nové čistírny odpadních vod se předpokládá v listopadu 2006.

5) Spolus s úpravou procesu čištění ČIŽP požaduje vybudování pojistné retence (záchytného prostoru) pro případ mimořádné situace. V tomto prostoru by měly být zachyceny vypouštěné vody, dojde-li ke zhoršení jejich kvality.

K dnešnímu dni realizovaná opatření:

1) Utěsnění vstupu do dešťové kanalizace v prostoru detoxikačních jímek, kterým unikly přečerpané, nedostatečně detoxikované odpadní vody.

2) Změna organizace a zvýšení kontroly detoxikačních jímek a procesu detoxikace ze strany zaměstnanců původce havárie (pravidelná vizuální kontrola, zdvojení a kontrola signalizačního systému plovákových hladinoměrů a jejich fyzická kontrola před směnou).

3) Zvýšení četnosti analýz vypouštěných odpadních vod z Lučebních závodů Draslovka a.s. Kolín se zaměřením na obsah kyanidů.
kop (s využitím tiskových zpráv)