Jak už je známo, ŘSD se podařilo vykoupit všechny potřebné pozemky nutné pro výstavbu obchvatu. Na vyvlastnění se dohodlo i s posledními obyvateli, kteří zatím stavbu blokovali. ŘSD trvalo téměř 4 roky, než skoupil všechny potřebné pozemky. Proběhlo 27 vyvlastňovacích řízení se 40 majiteli, i to zaznělo v televizi.

Velmi důležité pro termín otevření obchvatu je, že dosud chybí právoplatné stavební povolení na 2. úsek obchvatu (hlavně most před štítarské údolí). Investor akce (ŘSD ČR) podal žádost na Krajském úřadu Středočeského kraje o vydání stavebního povolení tohoto úseku. Stavební řízení bylo zahájeno a 23. června se uskutečnilo ústní jednání v této věci. "Stavební řízení bylo přerušeno, neboť nebyla, s ohledem na složitost technologie výstavby, předložena investorem v součinnosti se zhotovitelem stavby akustická studie hluku z výstavby. Dále byly při tomto řízení předloženy v písemné formě námitky a připomínky ze strany Občanského sdružení Štítary, v zastoupení Ing. Kostihy a paní Kostihové. Na tyto připomínky bylo nutné také reagovat. Nová akustická hluková studie byla neprodleně vypracována, včetně všech potřebných příloh. Následně byla ke schválení předána na Krajskou hygienickou stanici Středočeského kraje a tímto orgánem také odsouhlasena. V této době jsou již tyto doplňující doklady předány na Krajský úřad Středočeského kraje. Vydání tohoto stavebního povolení se proto předpokládá na přelomu října a listopadu 2010," vysvětlila nám Nina Ledvinová z Oddělení komunikace ŘSD.

Stavba mostu má trvat asi 18 měsíců. Pokud tedy skutečně bude stavební povolení vydáno příští měsíc, mohl by být obchvat zkušebně zprovozněn na jaře 2012, jak uvedla pro Českou televizi mluvčí ŘSD Martina Vápeníková. meč

Zbourali Liskův dům ve Štítarech. Foto - Jiří Červín