Stavební povolení na první 1,8 km dlouhý úsek silničního obchvatu Kolína dosud nenabylo právní moci a tak nemohla stavba dosud začít. Právní moc stavebního povolení, které vydalo odbor dopravy Středočeského kraje jako speciální stavební úřad 5. září, měla nabýt platnosti 10. října. Jenže podle sdělení mluvčí investora akce Ředitelství silnic a dálnic ČR Mgr. Martiny Vápeníkové byly ze strany Občanského sdružení Štítary, zastoupeného Ing. Karlem Kostihou, k vydání stavebního povolení vzneseny námitky. "Je poněkud zarážející, že při ústním jednání byl ze strany pana Kostihy dán písemný souhlas s vydáním stavebního povolení na 1. úsek stavby a vzápětí dochází ze strany stejného účastníka řízení k podání námitek. Námitky se neustále týkají hluku, a to jak ze staveništní dopravy, tak i z budoucího obchvatu, třebaže veškeré hmoty na 1. úsek stavby budou přesunovány po silnici I/12 a v trase obchvatu," uvedla Mgr. Vápeníková. Stavbu v 1. úseku bude tudíž možné zahájit až po nabytí právní moci stavebního povolení, které je závislé na posouzení a vyřízení námitek Ministerstvem dopravy ČR zaslané prostřednictvím Středočeského krajského úřadu. meč