Bylo vydáno stavební povolení na 4. etapu obchvatu města Kolína. Jak ale dodává Nina Ledvinová z Oddělení komunikace Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), dosud nenabylo právní moci. Proto také neví, jestli byly vzneseny nějaké námitky. Pokud by nebyly, povolení by mělo nabýt právní moci tuto středu. Jak jsme se ale dověděli od Karla Kostihy, on námitku určitě podá. Jinak jsou v trase obchvatu dokončena veškerá vyvlastňovací řízení, až na jedno, v jehož případě běží dědické řízení (po smrti Bohuslava Lisky). ŘSD jako investor řeší toto majetkoprávní vypořádání v 2. úseku stavby. Jedná se o prostor stavby od km 1,800 za mostní objekt ve Štítarech. Realizace předmětného mostního tělesa vyžaduje celkovou délku výstavby cca 18 měsíců a to od doby jejího zahájení. Tento objekt je stěžejní částí celé akce. Jeho celková délka přemostění je cca 400 metrů. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem bude nutné provést úpravu původního harmonogramu výstavby, s termínem dokončení celé akce, nebo alespoň jejího zprůjezdnění a to pravděpodobně nejdříve v horizontu konce roku 2011. "Definitivní harmonogram výstavby celé akce bude však možno vypracovat až po vydání posledního stavebního povolení a následném předání staveniště zhotoviteli," uvedla Nina Ledvinová. meč