Rada Středočeského kraje schválila změnu způsobu úhrady a kompenzace Žákovského jízdného zdarma. Středočeští studenti a žáci budou od nadcházejícího školního roku 2010/2011 hradit v dopravních prostředcích jízdné, budou moci požádat o jeho zpětné proplacení krajem. "Ke změně systému přistoupil kraj proto, že se objevily informace o zneužívání žákovského jízdného. Bohužel z technických důvodů nebylo možné vytvořit systém čipových karet, které by znemožňovaly podvody. Na tomto systému se stále pracuje a kraj počítá s tím, že v budoucnu bude zaveden. Do té doby bude uplatněn systém, který prakticky znemožní zneužívání," odůvodnila změnu systému mluvčí kraje Berill Mascheková.

Hlavní změna bude spočívat v tom, že žáci, učni nebo studenti budou hradit v dopravním prostředku žákovské nebo studentské jízdné, které jim bude na základě žádosti proplaceno od Středočeského kraje. Tuto žádost je možné podat vždy za každé pololetí a po jeho ukončení doložit počet dnů školní docházky. Na základě těchto údajů dopočte Středočeský kraj nejlevnější jízdné pro příslušnou přepravní relaci a ta bude předložena Radě kraje ke schválení jako dar Středočeského kraje pro žáka. Podmínky, které musí student dál splnit, se s nadcházejícím školním rokem nemění.  Bezplatná přeprava se i nadále poskytuje žákům věkové kategorie od 6 do 19 let k bezplatné jízdě z místa trvalého bydliště ve Středočeském kraji do školy ve Středočeském kraji a zpět. 

Jak budou žáci a studenti postupovat:
1. Žák nebo student, který má zájem si krajem nechat proplácet jízdné formou daru, vyplní formulář "Žádost o refundaci žákovského a studentského jízdného formou daru od Středočeského kraje" a zašle jej na adresu Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21, Praha 5. Pro refundaci jízdného pro I. pololetí jej musí zaslat do 15. října 2010. Žádost bude dostupná na internetových stránkách Středočeského kraje nebo na podatelně Krajského úřadu Středočeského kraje.
2. Jízdné si ve vlaku nebo autobusu zaplatí během školního roku žák nebo student sám. Poté si vyžádá pro každé pololetí školního roku formulář potvrzující školní docházku, kde bude přesně uveden počet dní docházky.
3. Na konci každého pololetí zašle originál potvrzení na krajský úřad.
4. Po zpracování všech žádostí budou předloženy ke schválení Radě kraje. Žadateli bude přiznán dar ve výši nejnižšího jízdného pro každé pololetí. meč