Veřejnou soutěž na vytvoření jednotného vizuálního stylu reprezentujícího město Kolín vyhrála místní společnost KLUCIvespolek. Jejich návrh loga a logotypu města vyhodnotila výběrová komise jako nejzdařilejší. Soutěže se zúčastnilo 11 soutěžících. Někteří předložili dva návrhy, kteří předložili k posouzení 19 návrhů. Z důvodu neúplnosti nabídky byly 4 návrhy vyřazeny z posuzování a o zbývajících 15 návrzích rozhodovala odborná komise jmenovaná radou města Kolína. Autory vítězného loga jsou Honza Švarc, Michal Koubský a Jirka Novák, kteří tak vyhráli částku 20 tisíc korun. Vítěz soutěže uzavře s Městem Kolín smlouvu o dílo a licenční smlouvu dle platných právních předpisů. Předmětem této smlouvy bude jak vytvoření logomanuálu a základního grafického manuálu jednotného vizuálního stylu města Kolína, tak i poskytnutí oprávnění vyhlašovateli dílo užít v neomezeném rozsahu a čase. Smluvní odměna je stanovena na 60 tisíc korun včetně daně z přidané hodnoty. KLUCIvespolek k vítěznému návrhu řekli, že si název města spojili se staročeským slovem koliti (zatloukat kolíky, kůly), podle něhož měl být Kolín patrně pojmenován. Úplnou zprávu a logo otiskne zítřejší vydání týdeníku Kolínský Pres. meč