Od 25. do 28. května probíhá v kolínském hotelu Theresia významné jednání pracovní skupiny přepravního práva II. komise OSŽD (Organizacija sotrudnicestva železnych dorog = Organizace pro spolupráci železnic). Na tomto zasedání se scházejí zástupci vybraných železničních správ a ministerstev dopravy členských zemí, kteří jsou pověřeni zabývat se rozpracováním Společných podmínek uzavření přepravní smlouvy a odbavení cestujících v mezinárodní přepravě. Je to velmi závažný úkol vzhledem k tomu, že v Evropě nyní existují odlišné podmínky mezinárodní přepravy mezi zeměmi bývalého "východního bloku" (Úmluva o mezinárodní železniční přepravě SMPS) a mezi zeměmi "západní Evropy" (Úmluva o mezinárodní železniční přepravě COTIF). Některé země bývalého "východního bloku" se přitom již staly členy Evropské unie a jelikož obě zmíněné úmluvy mají určitá odlišná specifika, je čas je k sobě přiblížit natolik, aby nedocházelo ke kolizním situacím z pohledu přepravního železničního práva. Jednání vede specialistka komitétu OSŽD Ramute Barkeviciene z Litvy a účastní se ho zástupci generálního ředitelství Českých drah a Ministerstva dopravy ČR a zástupci ředitelství železnic a ministerstev dopravy Polska, Kazachstánu, Litvy, Lotyšska, Ruské federace, Ukrajiny a Běloruska.  meč, šulc

Znak OSŽD