Jak se částečně dočtete rovněž v zítřejším tištěném vydání týdeníku Kolínský Pres, v současné době je lávka (přes rameno Labe) na Kmochův ostrov rozhodnutím Stavebního úřadu v Kolíně v předčasném užívání s podmínkou provozu pouze pro pěší a cyklisty. Radnice ovšem uvádí i jiná upřesnění.

Finální izolační pochozí protiskluzová vrstva (poslední ze tří izolačních vrstev) betonové mostovky byla dokončena s viditelnými defekty estetického charakteru. Hydroizolace mostovky je dle odborného názoru zhotovitele plně funkční a nebrání v užívání díla.

Po skončení kulturních akcí na Kmochově ostrově a po konzultaci s technologem subdodavatele izolační vrstvy budou provedena opatření vedoucí k nápravě, a to opravy poslední vrstvy k zajištění jednolitosti a celistvosti v celé ploše lávky. „Oprava bude samozřejmě provedena v rámci reklamace a na náklady zhotovitele, firmy Prostav,“ okomentoval nekvalitní provedení místostarosta Michael Kašpar.

Oprava si vynutí tedy bohužel ještě jednou krátkodobé (2-3 dny) uzavření lávky. Dle výhledu vhodných klimatických podmínek, pravděpodobně koncem srpna, bude toto uzavření včas oznámeno kolínské veřejnosti.

Zhotoviteli bude proplacena část konečné faktury od objednatele až po řádném odstranění vad a nedodělků. „Z důvodu nedodržení termínu dokončení realizace stavby podle platné smlouvy o dílo a dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bude firmě PROSTAV počínaje dnem 27.6. 2015 počítána smluvní pokuta ve výši necelých 60.000 Kč,“ dodal Michael Kašpar. jh